Taiwan Plant

No.6, Zhongshan Rd., Minxiong Township
Chiayi County
Taiwan,R.O.C.

Tel:+886-5-2216696